Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на Клиента Доставчикът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията/поръчката. 

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

 Всеки един Клиент, с приемането на настоящите Общи условия, се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от Клиента за това. 

Никаква част от тази информация, включително e-mail адресите на Клиентите, няма да бъде използвана за рекламни кампании на трети лица под каквато и да е форма. Въпреки това «Тъмно и Светло» ООД не носи никаква отговорност за сигурността на личните данни, предадени чрез този уеб сайт, в случай на неправомерна намеса на трети лица. 

Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес,e-mail, чужда кредитна карта и т.н.). Всеки един Клиент, който извърши такова деяние, ще бъде предаден на Органите на МВР от «Тъмно и Светло» ООД и ще бъде санкциониран с цялата строгост на Българското Законодателство.  

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

 «Тъмно и Светло» ООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на tislighting.com, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.

Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и «Тъмно и Светло» ООД възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия. 

ОТГОВОРНОСТ 

Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. 

Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на tislighting.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е действал при умисъл или груба набрежност. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което tislighting.com не е достъпен поради непреодолима сила. 

Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента. 

Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия. 

Клиентът разбира и приема обстоятелството, че «Тъмно и Светло» ООД само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет. 

 «Тъмно и Светло» ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки. 

Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. «Тъмно и Светло» ООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че «Тъмно и Светло» ООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Цветовете на стоките, показани в сайта tislighting.com зависят от настройките на Вашия монитор. Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.